X
تبلیغات
زولا

جزوات دکتری کشاورزی و منابع طبیعی 93-92

جزوات دکترا, جزوات دکتری آزاد , جزوه دکتری ,دانلود جزوه, جزوات اساتید طراح سوال , جزوات دکتری آزاد 92,جزوات , جزوه , جزوه های

سوالا دکتری سراسری 92

سوالات آزمون دکتری سراسری 92 - دروس عمومی و تخصصی

خرید سوالات آزمون دکتری سراسری 92 - دروس عمومی و تخصصی

سوالات سالهای 90-91-92

سوالات دکتری سراسری کشاورزی و منابع طبیعی 92

سوالات دکتری سراسری علوم انسانی 92

سوالات دکتری سراسری علوم پایه 92

سوالات دکتری سراسری علوم پزشکی 92

سوالات دکتری سراسری دامپزشکی 92

سوالات دکتری سراسری هنر و معماری  92

سوالات دکتری سراسری فنی و مهندسی 92

سوالات دکتری سراسری  زبان 92

سوالات دکتری سراسری تربیت بدنی 92

سوالات سالهای 90-91-92 دانشگاه سراسری


گروه کشاورزی و منابع طبیعی سوالات سالهای 90-91-92 موجود است میتوایند از طریق ایمیل یا پست دریافت نمایید.

2401-سوالات دکتری سراسری - آلودگی های محیط زیست 92

2402-سوالات دکتری سراسری - بوم شناسی و مدیریت حیات وحش 92

2403-سوالات دکتری سراسری - ارزیابی محیط زیست 92

2404-سوالات دکتری سراسری - مکانیک ماشین های کشاورزی 92

2405-سوالات دکتری سراسری - مجموعه مکانیزاسیون کشاورزی 92

2406-سوالات دکتری سراسری - سبزیکاری - فیزیولوژی و اصلاح سبزی 92

2407-سوالات دکتری سراسری - میوه کاری- فیزیولوژی و اصلاح میوه 92

2408-سوالات دکتری سراسری - گیاهان زینتی 92

2409-سوالات دکتری سراسری - مجموعه گیاهان دارویی 92

2410-سوالات دکتری سراسری - فیزیولوژی پس از برداشت 92

2411-سوالات دکتری سراسری - بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی 92

2412-سوالات دکتری سراسری - تکنولوژی مواد غذایی 92

2413-سوالات دکتری سراسری - میکروبیولوژی،بهداشت و بیوتکنولوژی مواد غذایی 92

2414-سوالات دکتری سراسری - شیمی مواد غذایی 92

2415-سوالات دکتری سراسری - مهندسی صنایع غذایی 92

2416-سوالات دکتری سراسری - مجموعه اقتصاد کشاورزی 92

2417-سوالات دکتری سراسری - بیولوژی و آناتومی چوب 92

2418-سوالات دکتری سراسری - صنایع چوب با فرآورهای مرکب چوب 92

2419-سوالات دکتری سراسری - صنایع خمیر و کاغذ 92

2420-سوالات دکتری سراسری - بیولوژی خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 92

2421-سوالات دکتری سراسری - فیزیک و حفاظت خاک 92

2422-سوالات دکتری سراسری - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک 92

2423-سوالات دکتری سراسری - شیمی و حاصلخیزی خاک 92

2424-سوالات دکتری سراسری - فیزیولوژی دام 92

2425-سوالات دکتری سراسری - تغذیه دام،نشخوارکنندگان،طیور و دام و طیور 92

2426-سوالات دکتری سراسری - اصلاح نژاد دام،ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی 92

2427-سوالات دکتری سراسری - آبیاری و زهکشی،علوم و مهندسی آبیاری 92

2428-سوالات دکتری سراسری - سازه های آبی 92

2429-سوالات دکتری سراسری - منابع آب 92

2430-سوالات دکتری سراسری - هواشناسی کشاورزی 92

2431-سوالات دکتری سراسری - اصلاح نباتات - اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری) 92

2432-سوالات دکتری سراسری - زراعت،فیزیولوژی گیاهان زراعی،علوم و تکنولوژی بذر 92

2433-سوالات دکتری سراسری - اصلاح نباتات،بیوتکنولوژی کشاورزی و ... 92

2434-سوالات دکتری سراسری - علوم علف های هرز،شناسایی و مبارزه با ... 92

2435-سوالات دکتری سراسری - مهندسی تولیدات گیاهی 92

2436-سوالات دکتری سراسری - اکولوژی گیاهان زراعی،کشاورزی اکولوژیک و ... 92

2437-سوالات دکتری سراسری - ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی 92

2438-سوالات دکتری سراسری - توسعه روستایی، توسعه کشاورزی 92

2439-سوالات دکتری سراسری - مجموعه حشره شناسی کشاورزی 92

2440-سوالات دکتری سراسری - مجموعه بیماری شناسی گیاهی 92

2441-سوالات دکتری سراسری - جنگل داری و اقتصاد جنگل 92

2442-سوالات دکتری سراسری - جنگل داری و علوم جنگل 92

2443-سوالات دکتری سراسری - جنگل شناسی و اکولوژی جنگل 92

2444-سوالات دکتری سراسری - تکثیر و پرورش 92

2445-سوالات دکتری سراسری - فرآوری محصولات شیلاتی 92

2446-سوالات دکتری سراسری - بوم شناسی آبزیان شیلاتی 92

2447-سوالات دکتری سراسری - تولید و بهره بردای، صید 92

2448-سوالات دکتری سراسری - علوم مرتع، مرتعداری 92

2449-سوالات دکتری سراسری - بیابان زدایی 92

2450-سوالات دکتری سراسری - آبخیزداری (علوم مهندسی آبخیزداری) 92

2451-سوالات دکتری سراسری - مجموعه کشاورزی هسته ای 92

2452-سوالات دکتری سراسری - مجموعه علوم طیور 92

2453-سوالات دکتری سراسری - مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب 92


گروه علوم انسانی - سوالات سالهای 90-91-92 موجود است میتوایند از طریق ایمیل یا پست دریافت نمایید.

2101-سوالات دکتری سراسری - علوم جغرافیایی - جغرافیای سیاسی 92

2102-سوالات دکتری سراسری - علوم جغرافیایی - برنامه ریزی شهری 92

2103-سوالات دکتری سراسری - علوم جغرافیایی - برنامه ریزی روستایی 92

2014-سوالات دکتری سراسری - علوم جغرافیایی - جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی 92

2105-سوالات دکتری سراسری - علوم جغرافیایی - جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی 92

2106-سوالات دکتری سراسری - مجموعه علوم اقتصادی 92

2107-سوالات دکتری سراسری - تاریخ اسلام 92

2108-سوالات دکتری سراسری - مجموعه تاریخ ایران اسلامی 92

2109-سوالات دکتری سراسری - تاریخ ایران پیش از اسلام 92

2110-سوالات دکتری سراسری - مجموعه علوم اجتماعی 92

2111-سوالات دکتری سراسری - علوم اجتماعی - جمعیت شناسی 92

2112-سوالات دکتری سراسری - مددکاری اجتماعی 92

2113-سوالات دکتری سراسری - حقوق عمومی 92

2114-سوالات دکتری سراسری - حقوق جزا- جزا و جرم شناسی 92

2115-سوالات دکتری سراسری - حقوق بین الملل 92

2116-سوالات دکتری سراسری - حقوق خصوصی 92

2117-سوالات دکتری سراسری - مجموعه علوم سیاسی 92

2118-سوالات دکتری سراسری - مجموعه مدیریت 92

2119-سوالات دکتری سراسری - حسابداری 92

2120-سوالات دکتری سراسری - علوم کتابداری و اطلاع رسانی 92

2121-سوالات دکتری سراسری - مجموعه فلسفه 92

2122-سوالات دکتری سراسری - فلسفه تعلیم و تربیت 92

2123-سوالات دکتری سراسری - برنامه ریزی درسی 92

2124-سوالات دکتری سراسری - مدیریت آموزشی 92

2125-سوالات دکتری سراسری - روان شناسی تربیتی 92

2126-سوالات دکتری سراسری - تکنولوژی آموزشی 92

2127-سوالات دکتری سراسری - آموزش عالی 92

2128-سوالات دکتری سراسری - روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 92

2129-سوالات دکتری سراسری - برنامه ریزی آموزشی 92

2130-سوالات دکتری سراسری - مجموعه مشاوره و راهنمایی 92

2131-سوالات دکتری سراسری - مجموعه علوم ارتباطات 92

2132-سوالات دکتری سراسری - سنجش و اندازه گیری 92

2133-سوالات دکتری سراسری - مجموعه روان شناسی 92

2134-سوالات دکتری سراسری - مجموعه باستان شناسی 92

2135-سوالات دکتری سراسری - محیط زیست - برنامه ریزی 92

2136-سوالات دکتری سراسری - مجموعه کارآفرینی 92

2137-سوالات دکتری سراسری - آینده پژوهی 92

2138-سوالات دکتری سراسری - الهیات - علوم قرآن و حدیث 92

2139-سوالات دکتری سراسری - الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی 92

2140-سوالات دکتری سراسری - الهیات - ادیان و عرفان 92

2141-سوالات دکتری سراسری - الهیات - تاریخ و تمدن ملل اسلامی 92

2142-سوالات دکتری سراسری - الهیات - تصوف و عرفان اسلامی 92

2143-سوالات دکتری سراسری - مجموعه کلام 92

2144-سوالات دکتری سراسری - فقه شافعی 92

2145-سوالات دکتری سراسری - مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 92

2146-سوالات دکتری سراسری - حقوق نفت و گاز 92

2147-سوالات دکتری سراسری - اقتصاد نفت و گاز 92

2148-سوالات دکتری سراسری - سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 92

2149-سوالات دکتری سراسری - مالی 92

2150-سوالات دکتری سراسری - مطالعات زنان 92

2151-سوالات دکتری سراسری - مجموعه مدرسی معارف اسلامی 92گروه علوم پایه - سوالات سالهای 90-91-92 موجود است میتوایند از طریق ایمیل یا پست دریافت نمایید.

2201-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی-چینه و فسیل شناسی 92

2202-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - زمین شناسی نفت 92

2203-سوالات دکتری سراسری - رسوب شناسی - سنگ شناسی رسوبی 92

2204-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - آب شناسی 92

2205-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی 92

2206-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - زیست محیطی 92

2207-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - ژئو شیمی 92

2208-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - پترولوژی 92

2209-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - اقتصادی 92

2210-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زمین شناسی - تکتونیک 92

2211-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - شیمی فیزیک 92

2212-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - شیمی آلی 92

2213-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - شیمی تجزیه 92

2214-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - شیمی معدنی 92

2215-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - شیمی کاربردی 92

2216-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - پلیمر 92

2217-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - الکتروشیمی 92

2218-سوالات دکتری سراسری - مجموعه شیمی - فیتوشیمی92

2219-سوالات دکتری سراسری - هواشناسی 92

2220-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی 92

2221-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی 92

2222-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- سلولی و تکوینی گیاهی 92

2223-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری 92

2224-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- بیوسیستماتیک جانوری 92

2225-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- سلولی و تکوینی جانوری 92

2226-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- سلولی و ملکولی 92

2227-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- بیوشیمی 92

2228-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- ژنتیک 92

2229-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- میکروبیولوژی 92

2230-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- بیوفیزیک 92

2231-سوالات دکتری سراسری - مجموعه زیست شناسی- زیست فناوری 92

2232-سوالات دکتری سراسری - آمار 92

2233-سوالات دکتری سراسری - ریاضی محض 92

2234-سوالات دکتری سراسری - ریاضی کاربردی 92

2235-سوالات دکتری سراسری - فیزیک دریا 92

2236-سوالات دکتری سراسری - جانوران دریا 92

2237-سوالات دکتری سراسری - مجموعه نانو فیزیک 92

2238-سوالات دکتری سراسری - مجموعه فیزیک 92

2239-سوالات دکتری سراسری - مجموعه ژئوفیزیک - فوتونیک 92

2240-سوالات دکتری سراسری - مجموعه ژئوفیزیک - لرزه شناسی 92

2241-سوالات دکتری سراسری - مجموعه ژئوفیزیک - زلزله شناسی 92

2242-سوالات دکتری سراسری - مجموعه ژئوفیزیک - الکترومغناطیسی 92

2243-سوالات دکتری سراسری - مجموعه ژئوفیزیک - گرانی سنجی 92

2244-سوالات دکتری سراسری - مجموعه نانو شیمی 92

2245-سوالات دکتری سراسری - نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری) 92

2246-سوالات دکتری سراسری - بیوانفورماتیک 92

2247-سوالات دکتری سراسری - علوم کامپیوتر 92

2248-سوالات دکتری سراسری - مجموعه علوم شناختی 92


گروه فنی و مهندسی - سوالات سالهای 90-91-92 موجود است میتوایند از طریق ایمیل یا پست دریافت نمایید.

2301-سوالات دکتری سراسری - مهندسی برق - الکترونیک 92

2302-سوالات دکتری سراسری - مهندسی برق - مخابرات (میدان) 92

2303-سوالات دکتری سراسری - مهندسی برق - مخابرات (سیستم) 92

2304-سوالات دکتری سراسری - مهندسی برق - قدرت 92

2305-سوالات دکتری سراسری - مهندسی برق - کنترل 92

2306-سوالات دکتری سراسری - مهندسی برق - هوش ماشین و رباتیک 92

2307-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - سازه 92

2308-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - مهندسی زلزله 92

2309-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی 92

2310-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی 92

2311-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - راه و ترابری 92

2312-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - سازه های دریایی 92

2313-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - مهندسی آب 92

2314-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل 92

2315-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - مدیریت ساخت 92

2316-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - محیط زیست 92

2317-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - نقشه برداری -ژئودزی 92

2318-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - نقشه برداری - فتوگرامتری 92

2319-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - نقشه برداری - سنجش از دور 92

2320-سوالات دکتری سراسری - مهندسی عمران - نقشه برداری - GIS سال 92

2321-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید 92

2322-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (د جامدات) 92

2323-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (د، ارتعا...) 92

2324-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 92

2325-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو 92

2326-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو - قوای محرکه 92

2327-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو - سازه و بدنه 92

2328-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - مهندسی پزشکی 92

2329-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مکانیک - مهندسی راه آهن 92

2330-سوالات دکتری سراسری - مهندسی دریا 92

2331-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هوافضا - آئرودینامیک 92

2332-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هوافضا - جلوبرندگی (پیشرفته) 92

2333-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هوافضا - سازه های هوایی 92

2334-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هوافضا -مکانیک پرواز و کنترل ماهواره 92

2335-سوالات دکتری سراسری - مهندسی معدن - اکتشاف 92

2336-سوالات دکتری سراسری - مهندسی معدن - استخراج 92

2337-سوالات دکتری سراسری - مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی 92

2338-سوالات دکتری سراسری - مهندسی معدن - مکانیک سنگ 92

2339-سوالات دکتری سراسری - مهندسی پلیمر - صنایع رنگ 92

2340-سوالات دکتری سراسری - مهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمریزاسیون 92

2341-سوالات دکتری سراسری - مهندسی پلیمر - کارشناسی صنایع رنگ 92

2342-سوالات دکتری سراسری - مهندسی پلیمر - کارشناسی رنگ و چوب 92

2343-سوالات دکتری سراسری - مهندسی محیط زیست - منابع آب 92

2344-سوالات دکتری سراسری - مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب 92

2345-سوالات دکتری سراسری - مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد 92

2346-سوالات دکتری سراسری - مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا 92

2347-سوالات دکتری سراسری - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک 92

2348-سوالات دکتری سراسری - مهندسی پزشکی - بیومکانیک 92

2349-سوالات دکتری سراسری - مهندسی پزشکی - بیومتریال 92

2350-سوالات دکتری سراسری - مجموعه مهندسی صنایع 92

2351-سوالات دکتری سراسری - مهندسی نفت - نفت و بهره برداری مخازن 92

2352-سوالات دکتری سراسری - مهندسی نفت - اکتشاف 92

2353-سوالات دکتری سراسری - مهندسی نفت - مهندسی مخازن هیدروکربوری 92

2354-سوالات دکتری سراسری - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 92

2355-سوالات دکتری سراسری - مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری 92

2356-سوالات دکتری سراسری - مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی 92

2357-سوالات دکتری سراسری - مهندسی کامپیوتر - الگوریتم و محاسبات 92

2358-سوالات دکتری سراسری - مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات 92

2359-سوالات دکتری سراسری - مهندسی مواد و متالورژی 92

2360-سوالات دکتری سراسری - مهندسی شیمی (تمامی گرایش ها) 92

2361-سوالات دکتری سراسری - مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر 92

2362-سوالات دکتری سراسری - مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و محیط زیست 92

2364-سوالات دکتری سراسری - مهندسی فناوری نانو - نانوالکترونیک 92

2365-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هسته ای (شکافت،کاربرد پرتوها) 92

2366-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هسته ای (شکافت،راکتور) 92

2367-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هسته ای (شکافت،پرتوپزشکی) 92

2368-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هسته ای (شکافت،چرخه سوخت) 92

2369-سوالات دکتری سراسری - مهندسی هسته ای - گداخت 92

2370-سوالات دکتری سراسری - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی 92

2371-سوالات دکتری سراسری - مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف 92

2372-سوالات دکتری سراسری - مهندسی IT سال 92

2373-سوالات دکتری سراسری - مهندسی سیستم های انرژی 92


سوالات آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز :

- سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز سال ۹۰ (شامل زبان انگلیسی عمومی + استعداد تحصیلی )

2900 تومان - دورس تخصصی کاربردی ندارد، چون دروس تخصصی همه رشته ها در آزمون ۹۱ تغییر نموده است.


- سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز سال ۹۱ (شامل زبان انگلیسی عمومی + استعداد تحصیلی + دورس تخصصی )

4800 تومان ارسال با ایمیل - ارسال با پست 6800 تومان (فقط زبان عمومی انگلیسی و برخی استعداد تحصیلی گروه ها با پاسخ تشریحی است)


- سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز سال ۹۲ (شامل زبان انگلیسی عمومی + استعداد تحصیلی + دورس تخصصی ) 

4800 تومان ارسال با ایمیل - ارسال با پست 6800 تومان


خرید سوالات به تنهایی در بالا مشخص میباشد.

خرید سوالات سال 90+91+92 = ارسال با ایمیل 12500 تومان - با پست پیشتاز،ارسال روز بعد از واریزی مبلغ 15000 تومان (پست پیشتاز)


- بدلیل اینکه ازمون دکترای سراسری ،نیمه متمرکز گردید،سوالات بعد از برگزاری آزمون منتشر شد، در سالهای قبل بدلیل متمرکز بودن آزمون، سوالات منتشر نمیشد ثانیا در سایتهای فروش سوالات آزمون فقط سالهای ۹۰ و ۹۱ و 92 موجود است.


سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی :

سوالات دکتری دانشگاه آزاد سال ۹۰ را در هر لحظه می توانید خرید نمایید. ارسال با ایمیل ۳۰۰۰ تومان – ارسال با پست ۵۰۰۰ تومان

- دفترچه سوالات دکتری دانشگاه آزاد ۹۲ -۹۱ – آزمون دکتری آزاد سال ۹۱ – تا تاریخ ۹۱/۱۱/۲۹ منتشر نشده است.برای خرید بعد از این تاریخ هماهنگ شود، سوالات دکترای ۹۱ آزاد در صورت انتشار، ارائه میگردد.

- سوالات سال ۹۱ برخی رشته ها حدودا تا ۱۰ رشته منتشر گردیده است.

- سوالات سال ۹۲ هم تاکنون (۹۱/۱۲/۱۱) هنور منتشر نشده است، احتمالا مثل سال ۹۱ منتشر نشود، برای اطمینان از انتشار سوالات و خرید انها تماس بگیرید یا پیامک ارسال نمایید.

- سوالات آزمون دکتری آزاد برخی رشته ها (۸۰% رشته های موجود سایت) ۱۰-۱۱-۱۲-۱۵ سال سوالات سالهای قبل موجود میباشد.


نحوه ارسال سوالات :

ارسال با ایمیل یا پست پیشتاز:

مبلغ را واریز مینمایید، بعد از واریز، شماره فیش واریزی یا ارجاع+اسم رشته+آزاد یا سراسری+مبلغ واریزی را پیامک مینماید، سوالات بین ۲ تا ۱۲ ساعت بعد از واریز ایمیل میشود.

ارسال سوالات دکتری آزاد یا سراسری با پست، روز بعداز واریز مبلغ، سوالات پست میگردد.


ارسال با خرید پستی و پرداخت هزینه به مامور پست درب منزل:

برخی سوالات آزمون دکتری را نیز میتوانید با خرید پستی تهیه نمایید.

هزینه سوالات + هزینه پست بسته به سفارش شما پیشتاز یا سفارشی را درب منزل به مامور پست تحویل میدهید.

برای خرید پستی به آدرس زیر مراجعه نمایید :

http://www.1az4.com/page/buy-postal-sale-internet-buy-resources-phd-senior


شماره حساب و شماره کارت جهت واریز :

شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶

شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷

بانک صادرات بنام Mohammad Arvin


برای دریافت اطلاعات بیشتر و درخواست سوالات به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰ پیامک ارسال نمایید.


نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:

منابع آزمون دکتری تغذیه دام-دانشگاه آزاد-ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک ۱az4.com قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.


شماره تماس فروش و پشتیبانی :

خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور و سوالات دکتری دانشگاه آزاد - سراسری 

۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱

۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱


سایت ارائه دهنده سوالات آزمون دکتری :

http://www.SoalBox.com (سایت نمونه سوالات دکتری ارشد کاردانی)

یکی از سایتهای زیر مجموعه پی اچ دی آزمون


www.Phd1392.ir

www.SoalBox.com

www.Phd93.blogfa.com

www.Phd1393.blogfa.com

www.freeuniversity.blogfa.com

www.1AZ4.com www.PhdAzmoon.net


تاریخ ارسال متن : ۹۱/۱۲/۱۱


منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد- سراسری - پی اچ دی 92 -www.phd1392.ir - 09189184598 - 09191812812
خرید پستی فروش اینترنتی خرید اینترنتی منابع دکترا ارشد - ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ - ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ - www.1az4.com
منابع آزمون دکتری دانشگاه سراسری 93-92 (جدیدترین و بهترین منابع و جزوات آزمون دکتری سراسری)- ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹- ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور دکتری دانشگاه آزاد 93-سراسری 93
۰۹۱۹ |۱۸۱|۲۸۱۲ - ۰۹۱۸ |۹۱۸|۴۵۹۸- تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ -ارسال پیامک ۲۴ ساعته
پیامک ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
Mohammad Arvin بانک صادرات بنام